آسایش ، آرامش ، امنیت

در مسیر جاده ی بیمه ی زندگی

سرمایه گذاری مطمئن

پس انداز طلایی در چهار طرح ویژه
کودکان
جوانان
میانسالان
زنان خانه دار

پوشش های پزشکی متنوع

پوشش های پزشکی حادثه
پوشش امراض خاص ( بدون مرز )
پوشش از کار افتادگی ( ویژه شاغلین)
بیمه تکمیلی درمان ( هدیه پاسارگاد )

مزایای غیر پزشکی
بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

دریافت وام بدون ضامن
بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

تخفیفات ویژه بیمه زندگی پاسارگاد

%10 الی 35% تخفیف بیمه بدنه اتومبیل
%10 الی 35% تخفیف بیمه مسافرتی خارج از کشور
%20 الی 40% تخفیف بیمه حوادث انفرادی
%20 الی 40 % تخفیف بیمه آتش سوزی منزل مسکونی