پوشش پزشکی حادثه

هدف اصلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی پایان نگرانی ها در مورد پرداخت هزینه های پزشکی حادثه و نقص عضو نیست. بیمه پاسارگاد برای اولین بار در بیمه های عمر و تامین آتیه پوشش نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه و همچنین پوشش هزینه های پزشکی حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است.
نقص عضو و از کارافتادگی (حادثه)
در این پوشش اگر بیمه شده بر اثر حادثه از کار افتاده و یا نقص عضو شود تا سقف یک میلیارد تومان پوشش بیمه داشته و می تواند از بیمه سرمایه (غرامت) استفاده نماید.
هزینه های درمانی و پزشکی (حادثه)
همچنین بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 200 میلیون تومان این هزینه ها را پرداخت می نماید.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359