فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب جهت ترویج و اشاعه فرهنگ استفاده از بیمه عمر و تأمین آتیه به عنوان یک پشتوانه برای افراد جامعه یکی از دغدغه های اصلی روابط عمومی شرکت بیمه پاسارگاد می باشد.
با این هدف شرکت بیمه پاسارگاد طرح نوینی در قالب بسته بیمه ای برای آرامش و آسایش هموطنان با پشتوانه مالی "سرمایه گذاری طلایی"تدوین و تنظیم کرده است.
” انتخاب امروز شما - تضمین آینده شما ”