پوشش فوت حادثه

از آنجائيكه فوت براثر حوادث تاثير دردناك‌تري در بازماندگان داشته و تبعات و عوارض مالي بيشتري را به آنها تحميل مي‌كند، شركت‌ بيمه پاسارگاد، پوشش خاصي را به عنوان مكمل پوشش اصلي بيمه‌نامه به افراد ارائه كرده است كه در صورت دريافت آن، چنانچه بيمه‌شده براثر حادثه فوت نمايد تا 3برابر سرمايه فوت به هر علت(سرمايه بيمه‌اي) را تا سقف یک میلیارد تومان علاوه بر سرمايه فوت اصلي بيمه‌نامه به بازماندگان مي‌پردازد. به اين ترتيب تعهدات شركت بيمه در مورد فوت بيمه‌شده به صورت زير خواهد بود:
حوادث مشمول اين پوشش عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به فوت بیمه شده گردد
شرکت بیمه پاسارگاد علاوه بر سرمایه اصلی بیمه نامه و ارزش اندوخته آن سرمایه فوت بر اثر حادثه را تا سقف 4 میلیارد تومان به استفاده کنندگان و ذینفعان پرداخت می گردد..

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359