الحاقيه

الحاقيه ورقه‌اي است كه بعد از صدور بيمه نامه ممكن است توسط بيمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بيمه‌نامه بيمه‌گذار درخواست تغييراتي در بيمه‌نامه بنمايد اين تغييرات توسط اوراق الحاقي انجام مي‌گيرد صدور الحاقي بجز مواردي كه طبق شرايط بيمه‌نامه براي بيمه‌گر پيش‌بيني شده بدون موافقت كتبي بيمه‌گذار انجام نمي‌شود مگر در درجات بيمه‌نامه اشتباهي رخ داده باشد كه بيمه‌گر شخصاً نسبت به تصحيح آن با صدور الحاقي اقدام خواهد نمود.

الحاقيه

الحاقيه ورقه‌اي است كه بعد از صدور بيمه نامه ممكن است توسط بيمه‌گر صادر گردد چنانچه بعد از صدور بيمه‌نامه بيمه‌گذار درخواست تغييراتي در بيمه‌نامه بنمايد اين تغييرات توسط اوراق الحاقي انجام مي‌گيرد صدور الحاقي بجز مواردي كه طبق شرايط بيمه‌نامه براي بيمه‌گر پيش‌بيني شده بدون موافقت كتبي بيمه‌گذار انجام نمي‌شود مگر در درجات بيمه‌نامه اشتباهي رخ داده باشد كه بيمه‌گر شخصاً نسبت به تصحيح آن با صدور الحاقي اقدام خواهد نمود.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359