قرارداد بيمه يا بيمه‌نامه

تعريف بيمه‌نامه طبق ماده 2 قانون بيمه مي‌گويد: «عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود». بيمه‌نامه سندي است كه با توجه به قانون و مقررات بيمه و با توجه به پيشنهاد بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر تنظيم شده و از طرف بيمه‌گر در اختيار بيمه‌گذار قرار مي‌گيرد در بيمه‌نامه حدود وظايف و تكاليف و تعهدات طرفين تحت عناوين شرايط عمومي شرايط پيوست و شرايط خصوصي تعيين مي‌گردد. ماده سه قانون بيمه در ايران مقرر مي‌دارد امور ذيل بايد به طور صريح در بيمه‌نامه قيد شود. تاريخ انقضاي قرارداد، اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار، موضوع بيمه، ابتدا و انتهاي بيمه، حادثه و يا عملي كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بيمه، ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

قرارداد بيمه يا بيمه‌نامه

تعريف بيمه‌نامه طبق ماده 2 قانون بيمه مي‌گويد: «عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود». بيمه‌نامه سندي است كه با توجه به قانون و مقررات بيمه و با توجه به پيشنهاد بيمه‌گذار و موافقت بيمه‌گر تنظيم شده و از طرف بيمه‌گر در اختيار بيمه‌گذار قرار مي‌گيرد در بيمه‌نامه حدود وظايف و تكاليف و تعهدات طرفين تحت عناوين شرايط عمومي شرايط پيوست و شرايط خصوصي تعيين مي‌گردد. ماده سه قانون بيمه در ايران مقرر مي‌دارد امور ذيل بايد به طور صريح در بيمه‌نامه قيد شود. تاريخ انقضاي قرارداد، اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار، موضوع بيمه، ابتدا و انتهاي بيمه، حادثه و يا عملي كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است حق بيمه، ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

  • پشتیبانی

    24 ساعته

  • ساعت کاری

    8-18

  • شماره تماس ما

    021-44428359